Vpis v vrtec

Vašega otroka lahko vpišete v vrtec ali uveljavljate poletno rezervacijo pri svetovalnemu delavcu NICKU NAREDU v času uradnih ur, in sicer v:

  • PONEDELJEK od 8. do 15. ure
  • SREDO od 12. do 16. ure

V Vrtcu Kočevje vpisujemo in sprejemamo otroke na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Enkrat letno objavimo natečaj za vpis novincev za naslednje šolsko leto. Vpis poteka praviloma 14 dni v mesecu februarju koledarskega leta za vpis otrok v naslednjem šolskem letu (1. september tekočega leta).

Razpis je objavljen v enotah vrtca, na spletni strani vrtca in Občine Kočevje, v lokalnem časopisu, v lokalnih medijih in Občini Kočevje. Na ta način z novim šolskim letom glede na število dejavnikov (rojstvo otrok, povprečen vpis, starost vpisanih otrok…) načrtujemo število oddelkov za tekoče šolsko leto.

Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj ali od njega pooblaščena oseba. V primeru, da se v vrtec prijavi več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o njihovem sprejemu Komisija za sprejem, na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok (Ur.l.RS, št. 24/2011). Komisija mora obravnavati vse vloge za vpis otrok, ki so bile vložene do konca razpisnega roka.

Otroke, katerih starši opravijo vpis v vrtec po razpisnem roku se vodi v evidenci vpisanih otrok. V primeru, ko vrtec sprejme vse otroke s čakalnega seznama in je število novo vpisanih otrok večje od števila prostih mest v vrtcu, komisija obravnava vloge za sprejem otrok iz evidence vpisa med šolskim letom.

Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec 2011 (Ur.l.RS, št. 24/2011)

Kako vpisati otroka?

Na upravi vrtca dobite obrazec za vpis. Vpisni obrazec najdete tudi tukaj. Izpolnjeni vpisni obrazec nam dostavite osebno ali po pošti na naslov: VRTEC KOČEVJE, Cesta na stadion 3, 1330 Kočevje. Po prejemu vaše vloge, vas povabimo na pogovor, ali na roditeljski sestanek za novince, če je prijav več.

Na podlagi 20. člen Zakona o vrtcih(Ur.l.RS, št.100/2005-UPB2,25/2008,36/2010,55/2017) in 12. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Ur.l.RS, št. 24/2011) imajo prednost pri vpisu:

  • Otroci s posebnimi potrebami.
  • Otroci, za katere starši predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. To mnenje vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oz. položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.
  • Otroci, ki jim je bil odložen vstop v osnovno šolo.

 

VKLJUČITEV OTROKA

Ob vključitvi otroka v vrtec starši predložite potrdilo o zdravstvenem stanju otroka, ki ne sme biti starejše od 14 dni. Starši zdravniško potrdilo oddate vzgojitelju otroka prvi dan uvajanja.(Zakon o vrtcih in Pravila o varnosti otrok).

Če iz zdravniškega potrdila otroka izhaja, da otrok ni cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, pa za to ne obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja se vključitev otroka zavrne (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih, Ur.l.RS, št. 142/2020).

 

Rezervacija

Daljšo odsotnost otroka starši napovedo pisno v obliki rezervacije. Rezervacijo vrtca se staršem obračuna od prvega dne odsotnosti otroka dalje, v višini 50% od plačila, ki jim je določeno z odločbo o znižanju plačila vrtca pred odsotnostjo.
Starši lahko uveljavljajo rezervacijo v primeru nenadnih ali hudih bolezenskih stanj otroka, ki zahtevajo daljšo neprekinjeno odsotnost otroka, in sicer 15 in več delovnih dni, s predložitvijo ustreznega zdravniškega potrdila. REZERVACIJA ZARADI BOLEZNI
Rezervacijo lahko starši uveljavijo tudi za neprekinjeno odsotnost otroka, in sicer enkrat letno, v obdobju od 1. junija do 31. avgusta, za najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni. Rezervacijo morajo starši upravi vrtca pisno napovedati najkasneje do 31. maja tekočega leta. POLETNA REZERVACIJA

Obrazec za rezervacijo dobite na upravi vrtca (Vrtec Kočevje, Cesta na stadion 3, 1330 Kočevje) ali si ga natisnete.

Staršem, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, se dodatne ugodnosti znižanega plačila vrtca upoštevajo le pri tistem otroku, za katerega plačilo staršev ni sofinancirano iz državnega proračuna.

Skip to content