Programi vrtca

V Vrtcu Kočevje uresničujemo javno veljavni program za predšolske otroke Kurikulum za vrtce, ki vključuje dejavnosti iz področja gibanja, jezika, umetnosti, družbe, narave in matematike. V našem vrtcu poteka vzgojno-izobraževalno delo v slovenskem jeziku.

Izvajamo tri programe, in sicer:

1. DNEVNI PROGRAM V TRAJANJU 6-9 UR.
OSNOVNI PROGRAMI ZA OTROKE GLEDE NA STAROSTNO OBDOBJE

♦ program prvega starostnega obdobja za otroke od 11. meseca do 3. leta
♦ program drugega starostnega obdobja za otroke od 3. leta do vstopa v šolo

2. PRILAGOJEN PROGRAM – ODDELEK PRILAGOJENEGA PROGRAMA ZA PREDŠOLSKE OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI

Predšolski oddelek s prilagojenim programom, je program namenjen otrokom, ki imajo zmerne ali težje težave na enem ali več področjih. V skupino je lahko vključenih največ 6 otrok. Dan poteka po zanesljivem ritmu, ki otrokom omogoča, da se počutijo varno in sproščeno. Pri vzgojnem delu upoštevamo splošne potrebe otrok, kot so gibanje, druženje z vrstniki, igra, stik z naravo. Poudarek je na prijetnem vzdušju, kjer se otroci počutijo sproščeno ter čustveno pozitivno naravnano. Otrokom nudimo priložnosti za medsebojno povezovanje in povezovanje z otroki vrstniki, iz drugih oddelkov. Pomemben del vsakdana so gibalne in senzorne igre ter vsakodnevno bivanje na prostem. Vzgojno izobraževalni program  izvaja specialna pedagoginja.

3. PROGRAM S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM in DODATNO STROKOVNO POMOČJO V redne oddelke vrtca, so vključeni tudi otroci, ki jim je dodeljena dodatna strokovna pomoč. Strokovna skupina, ki jo sestavljajo starši, vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja, izvajalec dodatne strokovne pomoči- vzgojitelj predšolskih otrok za zgodnjo obravnavo ter svetovalni delavec vrtca, pripravi individualiziran program. V programu so opredeljena otrokova močna in šibka področja prilagoditve, cilji, ki so v skladu z otrokovim tempom razvoja in napredkom ter vrsta in obseg in način izvajanja pomoči. Vsi zaposleni v vrtcu smo naklonjeni zagotavljanju ustreznih pogojev za vključevanje teh otrok. Naš skupni cilj je dobro počutje otrok ter zagotavljanje optimalnega razvoja vsakega posameznika.

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
So dejavnosti v okviru projektov, katere si glede na potrebe otrok in staršev izberejo enote oz. oddelki in so del Letnega delovnega načrta Vrtca Kočevje za tekoče šolsko leto.

DODATNE/NADSTANDARNE DEJAVNOSTI organizirane za otroke stare 5-6 let:
– taborjenje
– plavalni tečaj
– tri predstave za otroke

Cena teh dejavnosti ni v ceni programa vrtca, zato jih plačujejo starši sami, ko imajo poravnane vse obveznosti rednega programa.

Skip to content