Cena vrtca

Cena dnevnega programa predšolske vzgoje, ki ga izvaja Vrtec Kočevje (v nadaljevanju: vrtec) na otroka mesečno znaša:

– za prvo starostno obdobje 705,29 eur,

– za drugo starostno obdobje 599,88 eur.

Cena prilagojenega programa za predšolske otroke, ki se izvaja v oddelku prilagojenega programa za predšolske otroke s posebnimi potrebami znaša 1.300,34 eur mesečno na otroka.

Za kombinirani oddelek se uporablja cena programa za prvo in drugo starostno obdobje.

Cena prehrane v ceni programa znaša 2,85 eur na dan. Plačilo staršev se za vsak dan odsotnosti iz vrtca zniža za strošek prehrane, in sicer od četrtega dne strnjene odsotnosti dalje. Plačilo staršev se za vsak dan odsotnosti iz vrtca zniža za strošek prehrane od prvega dne strnjene odsotnosti dalje le v primerih, ko starš odsotnost pisno napove vsaj 10 dni pred nastankom odsotnosti na e – naslov knjigovodja2@vrteckocevje.si . Povezava do obrazca: https://www.vrteckocevje.si/wp-content/uploads/2024/04/odjava-prehrene.doc

V ceno programa je zagotovljeno dnevno varstvo otroka za največ 9 ur bivanja v vrtcu z zajtrkom, dopoldansko malico, kosilom in popoldansko malico.

Staršem, ki po otroka v vrtec ne pridejo pravočasno, se k ceni programa prišteje dodatno plačilo v višini 11,00 eur za vsako začeto uro izven obratovalnega časa vrtca.

Na podlagi 28.b člena in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19), 18. člena Statuta Občine Kočevje(Uradni list RS, št. 32/15 in 39/23) in 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20 in 63/23) je Občinski svet Občine Kočevje na 14. redni seji dne 23. 4. 2024  sprejel Sklep o določitvi cen programa predšolske vzgoje v Vrtcu Kočevje (Ur.l.RS, št. 35/2024).

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. maja 2024.

 

Uveljavljanje znižanega plačila vrtca:

  • Vloge za podaljševanje pravice do subvencije vrtca se od 1.12.2018 dalje ne vlagajo več, saj Centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločajo o nadaljnji upravičenosti do pravice. Če za omenjeno pravico zaprošate prvič, je še vedno treba vložiti vlogo!
  • Starši oddate vlogo za znižano plačilo vrtca na pristojni center za socialno delo v mesecu pred vključitvijo otroka v vrtec (primer: za otroka, ki začne vrtec obiskovati s 1. 9. se vloga odda v mesecu avgustu). Pravica se prizna od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge in se podeli za obdobje enega leta.
  • Staršem, ki ne uveljavljate znižanega plačila vrtca (in ste zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).
  • Na podlagi vloge za znižano plačilo vrtca Center za socialno delo z odločbo določi plačilni razred, ki določa odstotek plačila vrtca, ki ga pokrivate starši. Razliko plačuje občina, kjer imata otrok in vlagatelj stalno bivališče.  LESTVICA PLAČIL STARŠEV, 1. 5. 2024 NOVA EC LESTVICA – MAJ 2024
  • Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni. Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem.
  • Podrobne informacije o uveljavljanju znižanega plačila vrtca so objavljene na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve:
    https://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/socialna_zakonodaja/znizano_placilo_vrtca/

 

 

 

 

Skip to content