Cena vrtca

Cena dnevnega programa (od 1.10.2021) za predšolske vzgoje, ki ga izvaja Vrtec Kočevje na otroka mesečno znaša:
– za prvo starostno obdobje 543,10 eur ,
– za drugo starostno obdobje 390,75 eur
– Cena prilagojenega programa za predšolske otroke, ki se izvaja v razvojnem oddelku znaša 897,62 eur mesečno na otroka.
S K L E P o določitvi cen programa predšolske vzgoje v Vrtcu Kočevje (Ur.l.RS, št. 153/21) u2021153

 

Uveljavljanje znižanega plačila vrtca:

  • Vloge za podaljševanje pravice do subvencije vrtca se od 1.12.2018 dalje ne vlagajo več, saj Centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločajo o nadaljnji upravičenosti do pravice. Če za omenjeno pravico zaprošate prvič, je še vedno treba vložiti vlogo!
  • Starši oddate vlogo za znižano plačilo vrtca na pristojni center za socialno delo v mesecu pred vključitvijo otroka v vrtec (primer: za otroka, ki začne vrtec obiskovati s 1. 9. se vloga odda v mesecu avgustu). Pravica se prizna od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge in se podeli za obdobje enega leta.
  • Staršem, ki ne uveljavljate znižanega plačila vrtca (in ste zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).
  • Na podlagi vloge za znižano plačilo vrtca Center za socialno delo z odločbo določi plačilni razred, ki določa odstotek plačila vrtca, ki ga pokrivate starši. Razliko plačuje občina, kjer imata otrok in vlagatelj stalno bivališče.  LESTVICA PLAČIL STARŠEV, 1.10.2021
  • Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni. Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem.
  • Podrobne informacije o uveljavljanju znižanega plačila vrtca so objavljene na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve:
    https://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/socialna_zakonodaja/znizano_placilo_vrtca/

 

 

 

 

Skip to content