Katalog informacij javnega značaja

Kazalo:
Osnovni podatki o katalogu
Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerim razpolaga
Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Naziv organa: Vrtec Kočevje
Cesta na stadion 03
1330 Kočevje
Odgovorna uradna oseba: Irena Robič
Datum prve objave kataloga: 01.03.2008
Datum zadnje spremembe: /
Druge oblike kataloga: Tiskana oblika, dostopna v tajništvu Vrtca Kočevje, Cesta na stadion 03,1330 Kočevje

 

2a. Organigram in podatki o organizaciji organa

opis delovnega področja organa: Delovno področje: predšolska vzgoja
Vrtec Kočevje je javni zavod, katerega temeljna naloga so vzgoja in učenje predšolskih otrok ter pomoč staršem za izboljšanje kvalitete življenja družin. Izvaja javno veljavni program KURIKULUM (1999)
Seznam enot: Enota Ostržek, Cesta na stadion 03, 1330 Kočevje
Enota Čebelica, Ljubljanska c.24, 1330 Kočevje
Enota Narcisa, Kočevska Reka 32, 1338 Kočevska reka
Enota Mojca, Stara cerkev 20, 1332 Stara cerkev
Enota Brlogec, Trg zbora odposlancev 22, 133 Kočevje
Organigram organa: vzgojiteljice z organizacijskimi nalogami

vzgojiteljice pomočnice vzgojiteljic

– ravnateljica
– pomočnica ravnateljice
– finančno administrativna služba
– tehnična služba
– organizacija prehrane in zdravstveno higienskega režima
– svetovalna služba
Ustanovitev: Vrtec Kočevje je javni zavod, katerega ustanovitelj je občina Kočevje s sedežem na Ljubljanski cesti 26, 1330 Kočevje.

 

2b. Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Kontaktna uradna oseba: Delovno področje: predšolska vzgoja
Ana Košević, tajnik VIZ
Irena Robič, ravnateljica
Cesta na stadion 03, 1330 Kočevje
Telefon: 01/8951731
Fax:01/8951732
E-pošta: vrtec@vrteckocevje.si

 

2c. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi: – Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
– Register predpisov Slovenije
– Predpisi z delovnega področjaZakoni s področja dela vrtca:
– Zakon o vrtcih
– Kurikulum za vrtce
– Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
– Zakon o javnih naročilih
– Zakon o delovnih razmerjih
Predpisi lokalnih skupnosti: – Občina Kočevje
Predpisi EU /

 

2d. Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov) 

Predlogi predpisov: – Register predpisov Slovenije (predlogi)

 

2e. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov: – Letni delovni načrti vrtca

 

2f. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ: – sodni postopki zaradi izterjave dolgov pri starših
– postopek sprejema otrok v vrtec

 

2g. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc: Zakon o vrtcih ZVrt-UPB1 (Ur. l. RS, št. 113/2003)

– evidenca vpisanih in vključenih otrok
– evidenca plačil staršev
– evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč

Javna informacija je samo skupno število oseb v evidenci oziroma v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

 

2h. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk: – Publikacija Vrtca Kočevje

 

2i. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa: /

 

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Dostop prek spleta
Fizični dostop; na lokaciji vrtca:
Cesta na stadion 03,
1330 Kočevje

Uradne ure:
Ponedeljek od 8 do 15 ure
Sreda od 12 do 16 ure

 

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov: Naštete so nekatere najpogosteje zahtevane informacije po posameznih vsebinskih sklopih

– o vpisu otrok
– o ekonomski ceni programa v vrtcu

 

ravnateljica Irena Robič

Skip to content