PRVA ZAPOSLITEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU 2021: POMOČNIK VZGOJITELJA ZAČETNIK

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v letu 2020 objavilo javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja začetnik.« V našem vrtcu smo se prijavili za obdobje A, od 1.2.2021 do 30.6.2021 in bili izbrani. Zaposlili smo Manco Zadnik.

Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih.«

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Razpis upošteva načela in cilje programa Jamstva za mlade, ki ga je maja 2016 sprejela Vlada RS, in predstavlja poseben ukrep na trgu dela, ki je prilagojen ciljnim skupinam na področju vzgoje in izobraževanja.

Ciljna skupina javnega razpisa so mladi do vključno 29 let, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe, kot jo predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in drugi predpisi, sprejeti na njegovi podlagi, in imajo manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu.

Pomočnica vzgojitelja začetnica je oseba, ki ob vključitvi v operacijo izpolnjuje naslednje pogoje: stara je do vključno 29 let; nima opravljenega strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja, a izpolnjuje vse ostale z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje vzgojno izobraževalnega dela pomočnika vzgojitelja v vrtcu; išče prvo zaposlitev  oz. ima manj delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot jih za pristop strokovnemu izpitu zahteva Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja. Praktično se bo usposabljala za pridobitev poklicne kvalifikacije, pomočnik vzgojitelja in opravila vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja.

Pomočnica vzgojitelja- začetnica bo spoznavala delo pomočnika vzgojitelja in postopoma  usvajala delovne naloge pomočnika vzgojitelja. Seznanjala se bo z avtonomnostjo pomočnika vzgojitelja v tandemu. Z otroki, starši in zaposlenimi bo ustvarjala kvaliteten, pozitiven odnos. Pridobivala bo izkušnje na področju dela z otroki s posebnimi potrebami; poglobila bo znanja o razvojnih značilnostih posameznega starostnega obdobja in zmožnost razvijanja zaznave le-teh. Sodelovala bo pri načrtovanju in izvajanju vzgojnega dela z otroki, dela s starši in organizaciji življenja v vrtcu. Načrtovanje in izvedbe dejavnosti bodo potekala skladno z poznavanjem otrokovega razvoja izhajajoč iz otrokovih potreb. Vsebine, oblike in metode dela bo izbirala, glede na starostno skupino in razvoj otrok.

Delo pomočnice vzgojitelja začetnice bo potekalo skladno z načrtom usposabljanja, ki vsebuje sistematično načrtovane ter jasno opredeljene naloge usposabljanja, način izvajanja in časovnico.

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.”

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Skip to content