Nova cena, napoved odsotnosti otroka zaradi odjave prehrane

Spoštovani starši,

na podlagi 28.b člena in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19), 18. člena Statuta Občine Kočevje(Uradni list RS, št. 32/15 in 39/23) in 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20 in 63/23) je Občinski svet Občine Kočevje na 14. redni seji dne 23. 4. 2024 sprejel Sklep o določitvi cen programa predšolske vzgoje v Vrtcu Kočevje.(Ur.l.RS,št. 35/2024). Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. maja 2024. Povezava do novih cen: https://www.vrteckocevje.si/cena-vtca/

Cena prehrane v ceni programa znaša 2,85 eur na dan. Plačilo staršev se za vsak dan odsotnosti iz vrtca zniža za strošek prehrane, in sicer od četrtega dne strnjene odsotnosti dalje.

Novost: Plačilo staršev se za vsak dan odsotnosti iz vrtca zniža za strošek prehrane od prvega dne strnjene odsotnosti dalje le v primerih, ko starš odsotnost pisno napove vsaj 10 dni pred nastankom odsotnosti na e – naslov knjigovodja2@vrteckocevje.si . Povezava do obrazca: https://www.vrteckocevje.si/wp-content/uploads/2024/04/odjava-prehrene.doc

Uprava

Skip to content